Home

Welkom op deze website over vliegtuighinder. U vindt er o.a. historische gegevens en de oplossingen die wij voorstellen.

Recent nieuws

De BUTV (“Belgische Unie Tegen Vliegtuighinder”, “Union Belge Contre les Nuisances Aériennes” in het Frans) verschaft advies aan alle inwoners alsook lokale of regionale overheden die overvlogen worden. Buiten de nauwkeurige identificatie van alle opgenomen gevallen is BUTV actief betrokken bij de studie en het onderzoek van alle maatregelen om de overlast van vliegtuigen – voornamelijk lawaaihinder – te minimaliseren.

De vereniging heeft als doel de bevolking te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van lawaai, luchtvervuiling en andere schade en vervuiling in verband met het luchtverkeer, evenals met de operaties van luchthavens op Belgische bodem, die het milieu, de volksgezondheid, de fysieke en morele integriteit of het patrimonium beinvloeden.

De BUTV was de eerste vereniging van buurtbewoners en gemeenten om het probleem van de door de activiteiten van de luchthaven Brussel-Nationaal veroorzaakte geluidsoverlast op te lossen. Zij speelde een sleutelrol en nam het voortouw in de ontwikkeling van een “milieu” logica voor een betere exploitatie van de luchthaven.

De BUTV is dus een “lobby” vereniging voor het verstrekken van informatie over luchtvaart en milieu op alle machtsniveaus, van de minister tot het parlementslid, de burgemeester de schepen en vooral de burger. We beogen het bewustzijn van de echte overlast van het luchtverkeer, en stellen objectieve oplossingen voor een betere omgeving rond de luchthaven van Brussel voor.

Update 2017-11-17 2335