Home

Welkom op deze website, ontworpen om je te informeren over het probleem van luchtvervuiling, de geschiedenis ervan en de oplossingen die we voorstellen.

Flash nieuws: laatste dag om te reageren op het openbaar onderzoek!  Waarom reageren?

✓ De milieuvergunning van de luchthavenexploitant verloopt in 07/2024
✓ Van 10.12.2023 tot en met 08.01.2024 vindt een openbaar onderzoek plaats naar de verlenging van de exploitatievergunning.
✓ Er liggen uitbreidingsprojecten op tafel (verdubbeling van het vrachtverkeer in 10 jaar, 20% toename van het aantal passagiers, etc.), met aanzienlijke directe gevolgen voor de volksgezondheid, de natuur, het klimaat en de leefomgeving van omwonenden.

Procedure om te reageren in het kader van het openbaar onderzoek

 • Digitaal via het omgevingsloket
 • Schriftelijk door middel van een brief bij één van de colleges van burgemeester en schepenen van de 4 gemeenten die het openbaar onderzoek organiseren:
  1. Zaventem – Diegemstraat 37 – 1930 Zaventem
  2. Machelen – Woluwestraat 1 – 1830 Machelen
  3. Steenokkerzeel – Dienst Omgeving – Orchideeënlaan 17 – 1820 Steenokkerzeel
  4. Kortenberg – Dr. V. De Walsplein 30 – 3070 Kortenberg
 • Opgelet: e-mails die naar deze gemeenten worden gestuurd, worden niet in aanmerking genomen. De Ombudsdienst heeft daarom aangeboden de individuele reacties van mensen die per e-mail willen reageren te centraliseren, af te drukken en naar de gemeente Kortenberg te brengen, die deze procedure heeft aanvaard en de geldigheid ervan heeft bevestigd. Deze e-mails moeten uiterlijk maandag 2024-01-08 1200 bij de Ombudsdienst  binnen zijn op het volgende adres: airportmediation@mobilit.fgov.be

Type-reacties (voorbeelden vanwege verschillende verenigingen, gemeenten,..) 

Om op de hoogte te blijven via mail ivm de volgende stappen, dit formulier invullen

—————————————————————————————————

Ander nieuws:

De UBCNA (“Union Belge Contre les Nuisances Aériennes”, “Belgische Unie Tegen Vliegtuighinder” in het NL) tracht alle omwonenden en lokale of regionale overheden die geconfronteerd worden met het overvliegen van vliegtuigen te adviseren of te helpen. Naast de precieze identificatie van alle gemelde gevallen, neemt de UBCNA actief deel aan de studie en het onderzoek van alle maatregelen die tot doel hebben de vliegtuigoverlast zoveel mogelijk te beperken, in het bijzonder de geluidsoverlast.

Het doel van de vereniging is de bevolking te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van lawaai, luchtvervuiling en elke andere schade of hinder die verband houdt met luchtverkeer en luchthavenactiviteiten op Belgisch grondgebied en die het milieu, de volksgezondheid, de fysieke en morele integriteit of het erfgoed aantast.

De UBCNA was de allereerste vereniging van omwonenden en gemeenten die specifiek werd opgericht om het probleem van de geluidshinder veroorzaakt door de exploitatie van Brussels Airport op te lossen, en heeft een sleutelrol gespeeld in de ontwikkeling van een “milieugerichte” aanpak om de werking van de luchthaven te verbeteren.

De UBCNA is daarom een “lobbyende” vereniging die is ontworpen om luchtvaart- en milieu-informatie te verstrekken aan alle machtsniveaus, van de minister tot het parlementslid, via de burgemeester, de wethouder en vooral de burger. We willen mensen bewust maken van de echte hinder die het luchtverkeer veroorzaakt en objectieve oplossingen voorstellen voor een beter milieu rond Brussels Airport.

Update 2024-01-08 0818 (BW)